Algemene voorwaarden Mr. H.J. Visser advocaat


Praktijk

De advocatuurpraktijk Mr. H.J. Visser advocaat is een eenmanszaak van de advocaat mr. H.J. Visser.

Telefoon: 06 4121 9011.

E-mail: visser@heukelsvisser.nl.

Website: www.heukelsvisser.nl

Kamer van Koophandel nummer: 84953802.

BTW nummer: NL004041426B08.

Mr. Visser is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94 te (2596 XM) Den Haag.

Telefoon: 070–3353535.

E-mail: info@advocatenorde.nl

Website: www.advocatenorde.nl

Mr. H.J. Visser advocaat werkt in een kantorencombinatie met de eenmanszaak Heukels Advocaat.

Deze twee kantoren gebruiken de gezamenlijke naam Heukels & Visser Advocaten, maar zijn ieder zelfstandig en werken voor eigen rekening en risico. De advocaten hebben ieder een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de juridische dienstverlening door Mr. H.J. Visser advocaat, omvattende de advocatuur.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes en/of op andere rechtsbetrekkingen tussen Mr. H.J. Visser advocaat en de Opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en op vervolgopdrachten van de Opdrachtgever aan Mr. H.J. Visser advocaat.

Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van degenen die voor Mr. H.J. Visser advocaat werkzaam (zullen) zijn, in elke hoedanigheid.

Mr. H.J. Visser advocaat is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website van Mr. H.J. Visser advocaat (www.heukelsvisser.nl) vanaf het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende overeenkomsten en op nieuwe overeenkomsten met de Opdrachtgever.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mr. H.J. Visser advocaat.

Opdrachtgever

De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever (de Cliënt). Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Inschakelen van derden

Mr. H.J. Visser advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten en zal over de selectie van die derden, behalve indien dat deurwaarders betreft, indien redelijkerwijs mogelijk tevoren overleg plegen met de Opdrachtgever. Mr. H.J. Visser advocaat is voor eventuele tekortkomingen van die derden niet aansprakelijk.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Mr. H.J. Visser advocaat en van eventuele aan het kantoor verbonden medewerkers is beperkt tot het bedrag waarop de door Mr. H.J. Visser advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Mr. H.J. Visser advocaat onder die verzekering.

Mr. H.J. Visser advocaat en eventuele aan het kantoor verbonden medewerkers zijn tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Allianz Nederland Schadeverzekering, onderdeel van Allianz Benelux B.V., Coolsingel 139 te (3012 AG) Rotterdam, onder polisnummer SF237559544.

Telefoon: 088 577 1911.

Website: www.allianz.nl.

De polisvoorwaarden worden op verzoek (digitaal) aan de Opdrachtgever toegezonden.

De dekking heeft betrekking op de werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot de normale praktijk van een in Nederland gevestigde advocaat.

Het maximaal verzekerde bedrag voor het beroepsrisico is
EURO 1.250.000,=. Het maximaal verzekerde bedrag voor aansprakelijkheid voor schade van derden aan zaken, niet zijnde documenten, die een verzekerde in het kader van een opdracht tijdelijk ten behoeve van de Opdrachtgever onder zich heeft is EURO 50.000,=.

De maximering voor in enig verzekeringsjaar ingediende aanspraken is tweemaal het verzekerde bedrag.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Mr. H.J. Visser advocaat en van eventuele aan het kantoor van Mr. H.J. Visser advocaat verbonden medewerkers (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de Opdrachtgever voor de opdracht betaalde honorarium, met een maximum van EURO 10.000, =.

Indien Mr. H.J. Visser advocaat samen werkt met een of meerdere derden, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) advocaten- en notariskantoren, is Mr. H.J. Visser advocaat niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor handelingen en/of voor eventuele tekortkomingen van die betreffende derde(n).

Ook kan Mr. H.J. Visser advocaat niet op enigerlei wijze door die derde(n) worden gebonden, noch is Mr. H.J. Visser advocaat op enigerlei wijze bevoegd die derde(n) te binden en/of voor gezamenlijke rekening en risico met die derde(n) te handelen.

Honorarium, eigen bijdrage, voorschotten, verschotten, BTW, rente, kosten, verrekening

Als vergoeding voor de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever aan Mr. H.J. Visser advocaat het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten (belast of onbelast), en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen of anders geldt.

De Opdrachtgever die door Mr. H.J. Visser advocaat wordt bijgestaan op basis van de regels voor gesubsidieerde rechtsbijstand (zie voor informatie daarover de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl) is als vergoeding voor de uitvoering van een opdracht aan Mr. H.J. Visser advocaat de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage, vermeerderd met verschotten (belast of onbelast) en met eventuele omzetbelasting verschuldigd.

Mr. H.J. Visser advocaat is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever - voor aanvang van de dienstverlening of ter voortzetting van de dienstverlening - betaling van een voorschot op honorarium en/of op verwachte verschotten te verlangen.

Dat geldt in het geval van (verwachte) gesubsidieerde rechtsbijstand ook ten aanzien van een voorschot op een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage en/of ten aanzien van verwachte verschotten.

Een door Mr. H.J. Visser advocaat ontvangen voorschot wordt, tenzij anders met de Opdrachtgever is overeengekomen, verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst van opdracht.

Verrichte werkzaamheden en/of door Mr. H.J. Visser advocaat ten behoeve van een opdracht gemaakte kosten kunnen tussentijds aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Betaling van voorschotdeclaraties dient per omgaande te geschieden. Betaling van overige declaraties dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand of per gedeelte van een maand verschuldigd, dan wel de wettelijke (handels) rente indien die hoger mocht zijn.

Bij gebreke van betaling van een verlangd voorschot of indien de Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van betaling van enige declaratie is Mr. H.J. Visser advocaat, na voorafgaande aankondiging, bevoegd de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

Indien de Opdrachtgever in verzuim is, zijn alle vorderingen van Mr. H.J. Visser advocaat op de Opdrachtgever dadelijk en in zijn geheel opeisbaar, ook indien de betalingstermijn daarvan nog niet is verstreken.

De buitengerechtelijke kosten in verband met invordering zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Deze kosten bedragen voor de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf tenminste 15% van het bedrag van de openstaande vordering, met een minimum van EURO 250, =.

Voor de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (voor de consument) geldt ten aanzien van het tarief van deze buitengerechtelijke kosten het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en in het daarbij behorende Besluit.

Behoudens schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever op eerste verzoek van Mr. H.J. Visser advocaat, is Mr. H.J. Visser advocaat gerechtigd om door Mr. H.J. Visser advocaat van de Opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met - of aan te (doen) wenden ter betaling van – openstaande declaraties, ongeacht op welk dossier van de Opdrachtgever of op welke werkzaamheden voor de Opdrachtgever die declaraties betrekking hebben.

Geen derdengelden

Mr. H.J. Visser advocaat heeft geen overeenkomst met een Stichting Beheer Derdengelden en neemt geen voor de Opdrachtgever of voor (een) andere rechthebbende(n) bestemde gelden in ontvangst, contant noch via een bankrekening.

Bewaartermijn en vernietiging van dossiers

Mr. H.J. Visser advocaat zal de ingevolge een opdracht gevormde dossiers en de zich daarin bevindende stukken gedurende 5 jaar nadat de opdracht is geëindigd (digitaal) bewaren en zal deze vernietigen na het verstrijken van 5 jaar nadat de opdracht die bij Mr. H.J. Visser advocaat in behandeling is geweest is geëindigd.

Toepasselijk recht, klachtenregeling, bevoegde rechter

Iedere overeenkomst tussen Mr. H.J. Visser advocaat en de Opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.

Op iedere overeenkomst tussen Mr. H.J. Visser advocaat en de Opdrachtgever is de klachtenregeling van Mr. H.J. Visser advocaat van toepassing. De Opdrachtgever kan zich met een eventuele klacht schriftelijk wenden tot Mr. H.J. Visser advocaat als klachtfunctionaris. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Mr. H.J. Visser advocaat (www.heukelsvisser.nl) en wordt op verzoek digitaal aan de Opdrachtgever toegezonden.

Eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en Mr. H.J. Visser advocaat die niet in der minne kunnen worden opgelost zullen, voor zover de wet dat toelaat, bij uitsluiting van een eventuele andere bevoegde rechter ter beslechting in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, onverminderd de geldende regelingen ten aanzien van de bevoegdheid van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de Orde van Advocaten Noord-Holland met betrekking tot eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en Mr. H.J. Visser advocaat.

Deze versie van de Algemene Voorwaarden heeft het nummer 090123.