Privacyverklaring Heukels Advocaat

De eenmanszaak Heukels Advocaat, gevestigd aan de Rio Grandelaan 32 te (2051 LM) Overveen, is een advocatuurpraktijk van mr. L.J.L. Heukels in een kantorencombinatie met de eenmanszaken Mr. H.J. Visser advocaat en Mr W.T. Doyer advocaat.

Heukels Advocaat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Heukels Advocaat vindt het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door Heukels Advocaat dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Door middel van deze privacyverklaring maakt Heukels Advocaat duidelijk voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Heukels Advocaat verzamelt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In gevallen waarin uw toestemming expliciet is vereist zal Heukels Advocaat uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor vragen.

Heukels Advocaat zal persoonsgegevens niet doorgeven aan derden tenzij dit nodig is om de gevraagde diensten te kunnen leveren of indien Heukels Advocaat daartoe wettelijk verplicht is. Derden zijn onder andere: justitiële– en uitkeringsinstanties, verzekeraars, (medisch) deskundigen, (advocaten van) wederpartijen, raad voor rechtsbijstand, notarissen.

Heukels Advocaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

  • In communicatie ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening
  • Voor het uitvoeren van een (mediation) overeenkomst
  • Voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand / vergoeding rechtsbijstandverzekering
  • Voor de afhandeling van betalingen
  • Ter voorkoming van belangenverstrengeling
  • Voor het voeren van (gerechtelijke) procedures
  • Voor het aanvragen van uittreksels uit gemeenteregister, handelsregister, kadaster.

Afhankelijk van het doel van de gegevensverzameling is de grondslag daarvoor de overeenkomst waarbij u Heukels Advocaat opdracht geeft voor u werkzaamheden uit te voeren. Zonder gegevens kan de advocaat of mediator uw belangen niet behartigen.

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de uitvoering van een juridische dienst worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht. Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van een sollicitatie, training of evenement worden bewaard voor de duur van deze activiteiten. Persoonsgegevens van bezoekers op de website die het contactformulier invullen worden vier weken bewaard tenzij met de bezoeker een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, in welk geval de wettelijke bewaarplicht geldt. Persoonsgegevens ter zake andere marketing- en relatiebeheeractiviteiten worden bewaard gedurende maximaal drie jaar.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Heukels Advocaat geen Functionaris Gegevensverwerking nodig. U kunt te allen tijde bij Heukels Advocaat vragen welke gegevens Heukels Advocaat van u heeft en deze laten wijzigen indien deze niet correct zijn.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heukels Advocaat. Ook heeft u het recht op het overdragen van uw gegevens. Dit betekent dat u bij Heukels Advocaat een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt deze persoonsgegevens niet laten verwijderen zolang Heukels Advocaat op grond van de wettelijke plicht tot bewaring deze gegevens dient te bewaren. U kunt deze gegevens ook niet laten verwijderen zolang Heukels Advocaat uw gegevens nodig heeft om uw belangen te behartigen of zolang deze in het kader van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering moet worden bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of een verzoek tot intrekking van uw toestemming dan wel uw bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres heukels@heukelsvisser.nl.

Bij een dergelijk verzoek dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, voorzien van uw handtekening, alsmede het adres te vermelden waarop u te bereiken bent. U kunt uw pasfoto, paspoortnummer en BSN zwart maken ter bescherming van uw privacy. Heukels Advocaat zal binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Heukels Advocaat wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Heukels Advocaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via heukels@heukelsvisser.nl.

De website van Heukels Advocaat heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Heukels Advocaat gebruikt alleen technische en functionele cookies. Zij zorgt ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthoudt bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u de website niet (volledig) kunt gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden door Heukels Advocaat opgeslagen in door Heukels Advocaat gebruikte systemen waarbij Heukels Advocaat adequate technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen. Toegang tot de gegevens kan slechts worden verkregen met inlogcodes die uitsluitend bij Heukels Advocaat bekend zijn en bij de technische ondersteuners die Heukels Advocaat heeft ingeschakeld. Heukels Advocaat heeft deze technische ondersteuners voor geheimhouding laten tekenen.

Heukels Advocaat behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in: januari 2022