Algemene Voorwaarden Heukels Advocaat

Algemene Voorwaarden Heukels Advocaat

1. Algemeen

a. Heukels Advocaat: de eenmanszaak van mr. L.J.L. Heukels, is gevestigd te (2051 LM) Overveen aan de Rio Grandelaan 32 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85131121 en BTW nummer NL004055820B54.

b. Heukels Advocaat werkt in een kantorencombinatie met de eenmanszaak Mr. H.J. Visser advocaat. Deze twee kantoren gebruiken de gezamenlijke naam Heukels & Visser Advocaten, maar zijn ieder zelfstandig en werken voor eigen rekening en risico. De advocaten hebben ieder een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de juridische dienstverlening door Heukels Advocaat.

c. Opdrachtgever: de contractspartij van Heukels Advocaat.

d. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Heukels Advocaat.

e. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) welke Heukels Advocaat voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever is overeengekomen, een en ander exclusief kantoorkosten, verschotten en BTW.

f. Verschotten: de kosten die door Heukels Advocaat worden gemaakt in het belang van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en leges.

g. Heukels Advocaat heeft geen stichting derdengelden ter beschikking en kan geen derdengelden ontvangen.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen Heukels Advocaat en opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

b. Heukels Advocaat is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten.

3. Overeenkomst

a. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Heukels Advocaat, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

b. Heukels Advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht. De opdracht houdt echter geen resultaatsverbintenis is maar een inspanningsverbintenis. Heukels Advocaat kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.

c. Heukels Advocaat is verder gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen, een en ander voor rekening en risico van opdrachtgever. Heukels Advocaat is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden.

d. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen samen een opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te

komen. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

e. Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden dient opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel af te geven.

4. Honorarium

a. Heukels Advocaat brengt aan opdrachtgever vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met verschotten en verschuldigde BTW. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

b. Als honorarium hanteert Heukels Advocaat een uurtarief van 220 euro (exclusief BTW), welk tarief jaarlijks kan worden aangepast. Vanaf het moment van aanpassing van het tarief zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van toepassing zijn op nieuwe opdrachten als ook op lopende overeenkomsten van opdracht.

c. Heukels Advocaat biedt tevens de mogelijkheid overeenkomsten van opdracht te verrichten op basis van een vaste prijsafspraak dan wel het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Indien opdrachtgever hiervoor in aanmerking wenst te komen dient opdrachtgever dit met Heukels Advocaat overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

d. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal door Heukels Advocaat maandelijks worden gedeclareerd. Heukels Advocaat is steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

Betaling dient te geschieden binnen een termijn van tien dagen na factuurdatum, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en is hij over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand of per gedeelte van een maand verschuldigd, dan wel de wettelijke (handels) rente indien die hoger mocht zijn.

e. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft Heukels Advocaat het recht, na voorafgaande aankondiging haar werkzaamheden voor opdrachtgever in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet de gehoudenheid van opdrachtgever tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Heukels Advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van opdrachtgever en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.

f. Indien Heukels Advocaat genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen jegens opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de

invordering voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen voor de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf tenminste 15% van het bedrag van de openstaande vordering, met een minimum van EURO 250, =.

Voor de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (voor de consument) geldt ten aanzien van het tarief van deze kosten het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en in het daarbij behorende Besluit.

5. Gefinancierde rechtsbijstand

a. Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Heukels Advocaat namens opdrachtgever een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. De beslissing of al dan niet een toevoeging wordt verleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen.

b. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen, welke door Heukels Advocaat aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Heukels Advocaat is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten. Artikel 4 sub g is van overeenkomstige toepassing.

c. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

6. Bewaartermijn

a. Dossiers zullen maximaal gedurende 1 jaar worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Heukels Advocaat voor het laatst (inhoudelijke) werkzaamheden in de zaak zijn verricht dan wel een bericht ter afsluiting van het dossier is verstuurd.

b. Op verzoek van opdrachtgever dan wel initiatief van Heukels Advocaat kan het dossier aan opdrachtgever worden geretourneerd. Heukels Advocaat is gerechtigd de kosten van toezending van het dossier in rekening brengen bij opdrachtgever.

c. Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Heukels Advocaat zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

7. Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van Heukels Advocaat voor schade jegens opdrachtgever (s) en derde(n) is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Heukels Advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering onder polisnummer SF237559552 bij Allianz Nederland Schadeverzekering onderdeel van Allianz Benelux N.V. Coolsingel 139 te (3012 AG) Rotterdam aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. De polisvoorwaarden liggen voor opdrachtgever op het kantoor van Heukels Advocaat ter inzage en worden op verzoek digitaal aan opdrachtgever toegezonden. De dekking heeft betrekking op de werkzaamheden voor de opdrachtgever die gerekend kunnen worden tot de normale praktijk van een in Nederland gevestigde advocaat.

b. Het maximaal verzekerde bedrag voor het beroepsrisico is EURO 1.250.000,= Het maximaal verzekerde bedrag voor aansprakelijkheid voor schade van derden aan zaken, niet zijnde documenten, die een verzekerde in het kader van een opdracht tijdelijk ten behoeve van de Opdrachtgever onder zich heeft is EURO 50.000,=. De maximering voor in enig verzekeringsjaar ingediende aanspraken is tweemaal het verzekerde bedrag.

c. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Heukels Advocaat of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium, een en ander met een maximum van € 10.000,--.

c. Heukels Advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, zoals bijvoorbeeld advocaten- en notariskantoren.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op de rechtsverhouding tussen Heukels Advocaat en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Op iedere overeenkomst tussen Heukels Advocaat en opdrachtgever is de klachtenregeling van Heukels Advocaat van toepassing. Opdrachtgever kan zich met een eventuele klacht wenden tot Heukels Advocaat die deze klacht zal doorgeleiden naar de klachtenfunctionaris van Heukels Advocaat. De klachtenregeling ligt voor de opdrachtgever op het kantoor van Heukels Advocaat ter inzage en kan ook op verzoek digitaal worden toegezonden.

b. De rechtbank te Noord-Holland locatie Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Heukels Advocaat verrichte werkzaamheden kennis te nemen, onverminderd de geldende regelingen ten aanzien van de bevoegdheid van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de Orde van Advocaten Noord-Holland met betrekking tot eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en Heukels Advocaat respectievelijk de behandelende advocaat