Privacyverklaring Mr W.T. Doyer Advocaat

Mr W.T. Doyer Advocaat, gevestigd aan de Bloemendaalseweg 106 te (2061 CP) Bloemendaal, is een advocatuurpraktijk in een kantorencombinatie met de eenmanszaken Heukels Advocaat en Mr. H.J. Visser advocaat. Mr W.T. Doyer Advocaat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mr W.T. Doyer Advocaat vindt het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door Mr W.T. Doyer Advocaat dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Door middel van deze privacyverklaring maakt Mr W.T. Doyer Advocaat duidelijk voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Mr W.T. Doyer Advocaat verzamelt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In gevallen waarin uw toestemming expliciet is vereist zal Mr W.T. Doyer uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor vragen.

Mr W.T. Doyer Advocaat zal persoonsgegevens niet doorgeven aan derden tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of indien Mr W.T. Doyer Advocaat daartoe wettelijk verplicht is. Derden zijn onder andere: justitiële– en uitkeringsinstanties, verzekeraars, (medisch) deskundigen, (advocaten van) wederpartijen, raad voor rechtsbijstand, notarissen.

Mr W.T. Doyer Advocaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

  • In communicatie ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening
  • Voor het uitvoeren van een (mediation) overeenkomst
  • Voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand / vergoeding rechtsbijstandverzekering
  • Voor de afhandeling van betalingen
  • Ter voorkoming van belangenverstrengeling
  • Voor het voeren van (gerechtelijke) procedures
  • Voor het aanvragen van uittreksels uit gemeenteregister, handelsregister, kadaster.

Afhankelijk van het doel van de gegevensverzameling is de grondslag daarvoor de overeenkomst waarbij u mr W.T. Doyer Advocaat opdracht geeft voor u werkzaamheden uit te voeren. Zonder gegevens kan de advocaat of mediator uw belangen niet behartigen.

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de uitvoering van een juridische dienst worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht. Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van een sollicitatie, training of evenement worden bewaard voor de duur van deze activiteiten. Persoonsgegevens van bezoekers op de website die het contactformulier invullen worden vier weken bewaard tenzij met de bezoeker een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, in welk geval de wettelijke bewaarplicht geldt. Persoonsgegevens ter zake andere marketing- en relatiebeheeractiviteiten worden bewaard gedurende maximaal drie jaar.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Mr W.T. Doyer Advocaat geen Functionaris Gegevensverwerking nodig. U kunt te allen tijde bij Mr W.T. Doyer Advocaat vragen welke gegevens Mr W.T. Doyer Advocaat van u heeft en deze laten wijzigen indien deze niet correct zijn.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mr W.T. Doyer Advocaat. Ook heeft u het  recht op het overdragen van uw gegevens. Dit betekent dat u bij Mr W.T. Doyer Advocaat een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt deze persoonsgegevens niet laten verwijderen zolang Mr W.T. Doyer Advocaat op grond van de wettelijke plicht tot bewaring deze gegevens dient te bewaren. U kunt deze ook niet laten verwijderen zolang Mr W.T. Doyer Advocaat uw gegevens nodig heeft om uw belangen te behartigen of zolang deze in het kader van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering moet worden bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming dan wel uw bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres doyer@heukelsvisser.nl.

Bij een dergelijk verzoek dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, voorzien van uw handtekening, alsmede het adres te vermelden waarop u te bereiken bent. U kunt uw pasfoto, paspoortnummer en BSN zwart maken ter bescherming van uw privacy. Mr W.T. Doyer Advocaat zal binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Mr W.T. Doyer Advocaat wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Mr W.T. Doyer Advocaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via doyer@heukelsvisser.nl.

De website van Mr W.T. Doyer Advocaat heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Mr W.T. Doyer Advocaat gebruikt alleen technische en functionele cookies. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u de website niet (volledig) kunt gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden door Mr W.T. Doyer Advocaat opgeslagen in door Mr W.T. Doyer Advocaat gebruikte systemen waarbij Mr W.T. Doyer Advocaat adequate technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen. Toegang tot de gegevens kan slechts worden verkregen met inlogcodes die uitsluitend bij Mr W.T. Doyer Advocaat bekend zijn en bij de technische ondersteuners die Mr W.T. Doyer Advocaat heeft ingeschakeld. Mr W.T. Doyer Advocaat heeft deze technische ondersteuners voor geheimhouding laten tekenen.

Mr W.T. Doyer Advocaat behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in: maart 2022