Algemene voowaarden

Algemene Voorwaarden Mr W.T. Doyer advocaat

1. Algemeen

a. mr W.T. Doyer Advocaat: de eenmanszaak van mr.W.T. Doijer,

gevestigd te Haarlem. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65918509 en BTW nummer NL001168989B83

b. Mr. W.T. Doijer heeft een kantoorcombinatie met de advocatenmaatschap Heukels & Visser Advocaten te Haarlem. Beide kantoren treden naar buiten onder de naam Heukels & Visser en met gelijke adresgegevens, maar werken ieder zelfstandig en voor eigen rekening en risico. Mr. Doijer is niet verbonden aan de advocatenmaatschap Heukels & Visser.

c. Opdrachtgever: de contractspartij van Mr W.T. Doyer Advocaat.

d. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en

Mr W.T. Doyer Advocaat.

e. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) welke

Mr W.T. Doyer Advocaat voor de uitvoering van de overeenkomst met

opdrachtgever is overeengekomen, een en ander exclusief kantoorkosten, verschotten en BTW.

f. Verschotten: de kosten die door Mr W.T. Doyer Advocaat worden

gemaakt in het belang van de uitvoering van de overeengekomen

werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en

leges.

g. Mr W. T. Doyer Advocaat heeft geen stichting derdengelden ter beschikking en kan geen derdengelden ontvangen.

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten,

opdrachten en/of offertes of andere rechtsbetrekkingen tussen

Mr W.T. Doyer Advocaat en opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de

overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De

algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en

vervolgopdrachten.

b. Mr W.T. Doyer Advocaat is gerechtigd deze algemene voorwaarden te

wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van

wijziging zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende

overeenkomsten en nieuwe overeenkomsten.

3. Overeenkomst

a. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard

door Mr W.T. Doyer Advocaat, ook indien het de uitdrukkelijke of

stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal

worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het

Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

b. Mr W.T. Doyer Advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht. De opdracht houdt echter geen

resultaatsverbintenis is maar een inspanningsverbintenis. Mr W.T. Doyer Advocaat kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.

c. Mr W.T. Doyer Advocaat is verder gerechtigd om bij de uitvoering van

de werkzaamheden derden in te schakelen, een en ander voor rekening en

risico van opdrachtgever. Mr W.T. Doyer Advocaat is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden.

d. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten

behoeve van de opdrachtgever. Indien twee of meer personen samen een

opdracht hebben verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk verbonden om de

verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht na te

komen. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte

werkzaamheden geen rechten ontlenen.

e. Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de

werkzaamheden dient opdrachtgever een afschrift van een geldig

legitimatiebewijs en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel af te geven.

4. Honorarium

a. Mr W.T. Doyer Advocaat brengt aan opdrachtgever vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met kantoorkosten, verschotten en verschuldigde BTW. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

b. Als honorarium hanteert Mr W.T. Doyer Advocaat een uurtarief (exclusief

BTW), welk tarief jaarlijks kan worden aangepast. Vanaf het moment van

aanpassing van het tarief zal dit zonder nadere aankondiging automatisch van

toepassing zijn op nieuwe opdrachten als ook op lopende overeenkomsten van

opdracht.

c. Mr W.T. Doyer Advocaat biedt tevens de mogelijkheid overeenkomsten

van opdracht te verrichten op basis van een vaste prijsafspraak dan wel het

wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand. Indien opdrachtgever hiervoor in aanmerking wenst te komen dient opdrachtgever dit met Mr W.T. Doyer Advocaat overeen te komen bij de totstandkoming van de overeenkomst.

d. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal door Mr W.T. Doyer Advocaat maandelijks worden gedeclareerd. Mr W.T. Doyer Advocaat is

steeds gerechtigd van opdrachtgever de betaling van een voorschot te

verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

Betaling dient te geschieden binnen een termijn van tien dagen na

factuurdatum, zonder dat opdrachtgever gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en is hij over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand of per gedeelte van een maand verschuldigd, dan wel de wettelijke (handels) rente indien die hoger mocht zijn.

e. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn

volledig is voldaan, heeft Mr W.T. Doyer Advocaat het recht, na voorafgaande

aankondiging haar werkzaamheden voor opdrachtgever in het kader van de

verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat

onverlet de gehoudenheid van opdrachtgever tot betaling over te gaan van de op dat moment openstaande facturen, alsook nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten. Mr W.T. Doyer Advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van opdrachtgever en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.

f. Indien Mr W.T. Doyer Advocaat genoodzaakt is invorderingsmaatregelen

te treffen jegens opdrachtgever die in verzuim is, komen alle

buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de

invordering voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen voor de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf tenmin-ste 15% van het bedrag van de openstaande vordering, met een minimum van EURO 250, =.

Voor de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (voor de consument) geldt ten aanzien van het tarief van deze kosten het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en in het daarbij behorende Besluit.

5. Gefinancierde rechtsbijstand

a. Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor

gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat

indien Mr W.T. Doyer Advocaat namens opdrachtgever een toevoeging

aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn

wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens

partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke

basisadministratie en de belastingdienst. De beslissing of al dan niet een

toevoeging wordt verleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand

genomen.

b. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor

Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen, welke door Mr W.T. Doyer Advocaat aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Mr W.T. Doyer Advocaat is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten

kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten. Artikel 4 sub g is van

overeenkomstige toepassing.

c. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging

(tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden

de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat

moment geldende uurtarief.

6. Bewaartermijn

a. Dossiers zullen gedurende vijf jaren worden bewaard, waarna deze

zullen worden vernietigd. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum

waarop door Mr W.T. Doyer Advocaat voor het laatst (inhoudelijke)

werkzaamheden in de zaak zijn verricht dan wel een bericht ter afsluiting van het dossier is verstuurd.

b. Op verzoek van opdrachtgever kan het dossier aan opdrachtgever worden

geretourneerd. Mr W.T. Doyer Advocaat zal de kosten van toezending van

het dossier in rekening brengen bij opdrachtgever.

c. Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden

zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in

overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Mr W.T. Doyer Advocaat zal geen persoonsgegevens aan derden

verstrekken, tenzij zij daartoe is verplicht op grond van de wet, een

rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

7. Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van Mr W.T. Doyer Advocaat voor schade

jegens opdrachtgever (s) en derde(n) is beperkt tot het bedrag waarop in het

betreffende geval uit hoofde van de door Mr W.T. Doyer Advocaat gesloten

beroepsaansprakelijkheidsverzekering onder polisnummer SF231724853 bij Allianz Nederland Schadeverzekering onderdeel van Allianz Benelux N.V. Coolsingel 139 te (3012 AG) Rotterdam aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. De polisvoorwaarden liggen voor opdrachtgever op het kantoor van Mr W.T. Doyer Advocaat ter inzage en worden op verzoek digitaal aan opdrachtgever toegezonden. De dekking heeft betrekking op de werkzaamheden voor de opdrachtgever die gerekend kunnen worden tot de normale praktijk van een in Nederland gevestigde advocaat.

b. Het maximaal verzekerde bedrag voor het beroepsrisico is EURO 1.250.000,= Het maximaal verzekerde bedrag voor aansprakelijkheid voor schade van derden aan zaken, niet zijnde documenten, die een verzekerde in het kader van een opdracht tijdelijk ten behoeve van de Opdrachtgever onder zich heeft is EURO 50.000,=. De maximering voor in enig verzekeringsjaar ingediende aanspraken is tweemaal het verzekerde bedrag.

c. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als

bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van

Mr W.T. Doyer Advocaat of bij haar werkzame personen (in welke

hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde

honorarium, een en ander met een maximum van € 10.000,--.

c. Mr W.T. Doyer Advocaat is niet aansprakelijk voor eventuele

tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, zoals bijvoorbeeld advocaten- en notariskantoren.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op de rechtsverhouding tussen Mr W.T. Doyer Advocaat en

opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Op iedere overeenkomst tussen Mr W.T. Doyer Advocaat en opdrachtgever is de klachtenregeling van Mr W.T. Doyer Advocaat van toepassing. Opdrachtgever kan zich met een eventuele klacht wenden tot Mr W.T. Doyer Advocaat die deze klacht zal doorgeleiden naar de klachtenfunctionaris van Mr W.T. Doyer Advocaat. De klachtenregeling ligt voor de opdrachtgever op het kantoor van Mr W.T. Doyer Advocaat ter inzage en kan ook op verzoek digitaal worden toegezonden.

b. De rechtbank te Noord-Holland locatie Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Mr W.T. Doyer Advocaat verrichte werkzaamheden kennis te nemen, onverminderd de geldende regelingen ten aanzien van de bevoegdheid van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de Orde van Advocaten Noord-Holland met betrekking tot eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en d Mr W.T. Doyer Advocaat respectievelijk de behandelende advocaat.