Privacyverklaring maatschap Heukels & Visser

De maatschap Heukels & Visser, gevestigd aan de Zijlweg 56, 2013 DJ Haarlem, is een advocatenkantoor in een kantorencombinatie met Mr W.T. Doyer Advocaat. De maatschap Heukels & Visser is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De maatschap Heukels & Visser vindt het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door de maatschap Heukels & Visser dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Door middel van deze privacyverklaring maakt de maatschap Heukels & Visser duidelijk voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. De maatschap Heukels & Visser verzamelt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In gevallen waarin uw toestemming expliciet is vereist zal de maatschap Heukels & Visser uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor vragen.

De maatschap Heukels & Visser zal persoonsgegevens niet doorgeven aan derden tenzij dit nodig is om de gevraagde diensten te kunnen leveren of indien de maatschap Heukels & Visser daartoe wettelijk verplicht is. Derden zijn onder andere: justitiële– en uitkeringsinstanties, verzekeraars, (medisch) deskundigen, (advocaten van) wederpartijen, raad voor rechtsbijstand, notarissen.

De maatschap Heukels & Visser verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

  • In communicatie ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening
  • Voor het uitvoeren van een (mediation) overeenkomst
  • Voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand / vergoeding rechtsbijstandverzekering
  • Voor de afhandeling van betalingen
  • Ter voorkoming van belangenverstrengeling
  • Voor het voeren van (gerechtelijke) procedures
  • Voor het aanvragen van uittreksels uit gemeenteregister, handelsregister, kadaster.

Afhankelijk van het doel van de gegevensverzameling is de grondslag daarvoor de overeenkomst waarbij u de maatschap Heukels & Visser opdracht geeft voor u werkzaamheden uit te voeren. Zonder gegevens kan de advocaat of mediator uw belangen niet behartigen.

Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de uitvoering van een juridische dienst worden bewaard voor de duur van de wettelijke bewaarplicht. Persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van een sollicitatie, training of evenement worden bewaard voor de duur van deze activiteiten. Persoonsgegevens van bezoekers op de website die het contactformulier invullen worden vier weken bewaard tenzij met de bezoeker een overeenkomst van opdracht wordt gesloten, in welk geval de wettelijke bewaarplicht geldt. Persoonsgegevens ter zake andere marketing- en relatiebeheeractiviteiten worden bewaard gedurende maximaal drie jaar.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de maatschap Heukels & Visser geen Functionaris Gegevensverwerking nodig. U kunt te allen tijde bij de maatschap Heukels & Visser vragen welke gegevens de maatschap Heukels & Visser van u heeft en deze laten wijzigen indien deze niet correct zijn.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de maatschap Heukels & Visser. Ook heeft u het  recht op het overdragen van uw gegevens. Dit betekent dat u bij de maatschap Heukels & Visser een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt deze persoonsgegevens niet laten verwijderen zolang de maatschap Heukels & Visser op grond van de wettelijke plicht tot bewaring deze gegevens dient te bewaren. U kunt deze gegevens ook niet laten verwijderen zolang de maatschap Heukels & Visser uw gegevens nodig heeft om uw belangen te behartigen of zolang deze in het kader van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering moet worden bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of een verzoek tot intrekking van uw toestemming dan wel uw bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres heukels@heukelsvisser.nl respectievelijk visser@heukelsvisser.nl.

Bij een dergelijk verzoek dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, voorzien van uw handtekening, alsmede het adres te vermelden waarop u te bereiken bent. U kunt uw pasfoto, paspoortnummer en BSN zwart maken ter bescherming van uw privacy. De maatschap Heukels & Visser zal binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

De maatschap Heukels & Visser wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De maatschap Heukels & Visser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via heukels@heukelsvisser.nl respectievelijk visser@heukelsvisser.nl.

De website van de maatschap Heukels & Visser heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. De maatschap Heukels & Visser gebruikt alleen technische en functionele cookies. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u de website niet (volledig) kunt gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden door de maatschap Heukels & Visser opgeslagen in door de maatschap Heukels & Visser gebruikte systemen waarbij de maatschap Heukels & Visser adequate technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen. Toegang tot de gegevens kan slechts worden verkregen met inlogcodes die uitsluitend bij de maatschap Heukels & Visser bekend zijn en bij de technische ondersteuners die de maatschap Heukels & Visser heeft ingeschakeld. De maatschap Heukels & Visser heeft deze technische ondersteuners voor geheimhouding laten tekenen.

De maatschap Heukels & Visser behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in: december 2020