Algemene voorwaarden maatschap Heukels & Visser

1. Maatschap

De advocatenmaatschap Heukels & Visser (hierna te noemen “de Maatschap”), te Haarlem, is een samenwerkingsverband in de vorm van een maatschap tussen de vennoten mr. L.J.L. Heukels en mr. H.J. Visser.

De Maatschap houdt kantoor aan de Zijlweg 56 te (2013 DJ) Haarlem.

Dat is ook het postadres.

Telefoon: 023–5319590.

Fax: 023–5328712.

E-mail: info@heukelsvisser.nl

Website: www.heukelsvisser.nl

Kamer van Koophandel nummer: 34347331.

BTW nummer: 809165594B01.

Mr. Heukels en mr. Visser zijn beiden advocaat en zijn als zodanig ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94 te (2596 XM) Den Haag.

Telefoon: 070–3353535.

E-mail: info@advocatenorde.nl

Website: www.advocatenorde.nl

De Maatschap heeft een kantorencombinatie met het kantoor Mr W.T. Doyer Advocaat. Mr. Doyer houdt zelfstandig en voor eigen rekening en risico kantoor aan de Zijlweg 56 te (2013 DJ) Haarlem (KvK nummer 65918509). Mr. Doyer maakt geen deel uit van de Maatschap en is niet anderszins aan de Maatschap verbonden. De aansprakelijkheid van mr. Doyer valt niet onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Maatschap.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de juridische dienstverlening door de Maatschap, omvattende de advocatuur en voor zover van toepassing de functies van curator, bewindvoerder, liquidateur, executeur-testamentair, arbiter, bindend adviseur, bemiddelaar, mediator, auditor en een andere functie waarin de verzekerde door de rechtbank is benoemd.

Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de Maatschap en van al degenen die voor de Maatschap werkzaam zijn, in elke hoedanigheid.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Maatschap.

3. Opdrachtgever

De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna te noemen “de Cliënt”). Derden kunnen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4. Inschakelen van derden

De Maatschap zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten en zal over de selectie van die derden, behalve indien dat deurwaarders betreft, indien redelijkerwijs mogelijk tevoren overleg plegen met de Cliënt. De Maatschap is voor eventuele tekortkomingen van die derden niet aansprakelijk.

5. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Maatschap, van de vennoten van de Maatschap en van de aan het kantoor verbonden medewerkers is beperkt tot het bedrag waarop de door de Maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de Maatschap onder die verzekering.

De vennoten van de Maatschap en de aan het kantoor verbonden en op het kantoor werkzaam zijnde advocaten/medewerkers en advocaten/stagiaires zijn tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd onder polisnummer SF231742908 bij Allianz Nederland Schadeverzekering, onderdeel van Allianz Benelux B.V., Coolsingel 139 te (3012 AG) Rotterdam.

Telefoon: 088 577 1911.

Website: www.allianz.nl.

De polisvoorwaarden liggen voor de Cliënt op het kantoor van de Maatschap ter inzage en worden op verzoek digitaal aan de Cliënt toegezonden.

De dekking heeft betrekking op de werkzaamheden die gerekend kunnen worden tot de normale praktijk van een in Nederland gevestigde advocaat.

Het maximaal verzekerde bedrag voor het beroepsrisico is EURO 1.250.000,=. Het maximaal verzekerde bedrag voor het kantoorrisico is EURO 2.500.000,=. Het maximaal verzekerde bedrag voor aansprakelijkheid voor schade van derden aan zaken, niet zijnde documenten, die een verzekerde in het kader van een opdracht tijdelijk ten behoeve van de Cliënt onder zich heeft is EURO 50.000,=. De maximering voor in enig verzekeringsjaar ingediende aanspraken is tweemaal het verzekerde bedrag.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de Maatschap en van haar vennoten en van de aan het kantoor van de Maatschap verbonden en op het kantoor van de Maatschap werkzaam zijnde medewerkers beperkt tot een bedrag van EURO 25.000, = per opdracht of, indien het door de Maatschap voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium, met een maximum van EURO 75.000, =.

Indien de Maatschap samen werkt met een of meerdere derden, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) advocaten- en notariskantoren, is de Maatschap niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor handelingen en/of voor eventuele tekortkomingen van die betreffende derde(n). Ook kan de Maatschap niet op enigerlei wijze door die derde(n) worden gebonden, noch is de Maatschap op enigerlei wijze bevoegd die derde(n) te verbinden en/of voor gezamenlijke rekening en risico met die derde(n) te handelen.

6. Honorarium, verschotten, BTW, voorschotten, rente, kosten   

Als vergoeding voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt aan de Maatschap het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten (belast of onbelast), eventueel een percentage wegens kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen of anders geldt.

De Cliënt die door de Maatschap wordt bijgestaan op basis van de regels voor gesubsidieerde rechtsbijstand (ingevolge de Wet op de rechtsbijstand; zie voor informatie daarover de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl dan wel www.rvr.org) is als vergoeding voor de uitvoering van een opdracht aan de Maatschap de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage, vermeerderd met verschotten (belast of onbelast) en met eventuele omzetbelasting verschuldigd.

De Maatschap is steeds gerechtigd van de Cliënt - voor aanvang van de dienstverlening of ter voortzetting van de dienstverlening - betaling van een voorschot op honorarium en/of op verwachte verschotten te verlangen. Dat geldt in het geval van (verwachte) gesubsidieerde rechtsbijstand ook ten aanzien van een voorschot op een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage en/of ten aanzien van verwachte verschotten.

Een door de Maatschap ontvangen voorschot wordt, tenzij anders met de Cliënt is overeengekomen, verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst van opdracht.

Verrichte werkzaamheden en/of door de Maatschap ten behoeve van een opdracht gemaakte kosten kunnen tussentijds aan de Cliënt in rekening worden gebracht. Betaling van voorschotdeclaraties dient per omgaande te geschieden. Betaling van overige declaraties dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Cliënt in verzuim en is de Cliënt over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand of per gedeelte van een maand verschuldigd, dan wel de wettelijke (handels) rente indien die hoger mocht zijn.

Bij gebreke van betaling van een verlangd voorschot of indien de Cliënt in verzuim is ten aanzien van betaling van enige declaratie is de Maatschap, na voorafgaande aankondiging, bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

Indien de Cliënt in verzuim is, zijn alle vorderingen van de Maatschap op de Cliënt dadelijk en in zijn geheel opeisbaar, ook indien de betalingstermijn daarvan nog niet is verstreken.

De buitengerechtelijke kosten in verband met invordering zijn voor rekening van de Cliënt.

Deze kosten bedragen voor de Cliënt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf tenminste 15% van het bedrag van de openstaande vordering, met een minimum van EURO 250, =. Voor de Cliënt die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (voor de consument) geldt ten aanzien van het tarief van deze buitengerechtelijke kosten het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en in het daarbij behorende Besluit.

Behoudens schriftelijk bezwaar van de Cliënt op eerste verzoek van de Maatschap, is de Maatschap gerechtigd om door de Maatschap of door de Stichting Beheer Derdengelden Heukels & Visser voor of van de Cliënt ontvangen gelden te verrekenen met - of aan te (doen) wenden ter betaling van - hetgeen de Cliënt aan de Maatschap verschuldigd is.

7. Vernietiging van dossiers

De Maatschap zal de ingevolge een opdracht gevormde dossiers en de zich daarin bevindende stukken vernietigen na het verstrijken van 5 jaar nadat een opdracht die bij de Maatschap in behandeling is geweest is geëindigd.

8. Toepasselijk recht, klachtenregeling, bevoegde rechter

Iedere overeenkomst tussen de Maatschap en de Cliënt is onderworpen aan Nederlands recht.

Op iedere overeenkomst tussen de Maatschap en de Cliënt is de klachtenregeling van de Maatschap van toepassing. De Cliënt kan zich met een eventuele klacht schriftelijk wenden tot de advocaat die door de Maatschap is aangewezen als klachtfunctionaris. De klachtenregeling ligt voor de Cliënt op het kantoor van de Maatschap ter inzage en wordt op verzoek digitaal aan de Cliënt toegezonden.

Eventuele geschillen tussen de Cliënt en de Maatschap die niet in der minne kunnen worden opgelost zullen, voor zover de wet dat toelaat, bij uitsluiting van een eventuele andere bevoegde rechter ter beslechting in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, onverminderd de geldende regelingen ten aanzien van de bevoegdheid van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de Orde van Advocaten Noord-Holland met betrekking tot eventuele geschillen tussen de Cliënt en de Maatschap respectievelijk de behandelende advocaat.

Deze versie van de algemene voorwaarden heeft het nummer 110121.